Prohlášení společnosti Webglobe o ochraně a zpracování osobních údajů

Cílem tohoto Prohlášení společnosti Webglobe o ochraně a zpracování osobních údajů, vydaného společností Webglobe, s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3 Praha 8, 186 00 Česká republika, identifikační číslo: 26159708, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75587 (dále jen „Prohlášení“ a „Webglobe“) je poskytnout vám informace o tom, jakým způsobem a které osobní údaje o fyzických osobách společnost Webglobe (jako správce) shromažďuje, zpracovává, používá a chrání.

Toto Prohlášení se týká zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Webglobe a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb Webglobe, zájemců o služby Webglobe a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností Webglobe, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti Webglobe. Prohlášení se v přiměřeném rozsahu použije zároveň na zpracování osobních údajů našich partnerů, tj. zákazníků, se kterými bude uzavřena smlouva o spolupráci týkající se účasti v provizním programu Webglobe.

Webglobe se zavázal chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“), ode dne účinnosti nařízení, se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Toto Prohlášení je vydáno za účelem zajištění informační povinnosti společnosti Webglobe jako správce dle čl. 13 či čl. 14 GDPR

OSOBNÍ ÚDAJ

Osobní údaj definuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor či údaj. Pokud s námi tedy uzavřete smlouvu o poskytování služeb buď jako fyzická osoba nebo jako fyzická osoba podnikající („OSVČ“), pak jste ve smyslu GDPR subjektem údajů a údaje, které o Vás zpracováváme, jsou údaje osobní. Osobním údajem však nejsou anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s určitou osobou, ale jedná se o výsledek vzniklý souhrnem množství jednotlivých informací.

V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany společnosti Webglobe dojít ke zpracování níže uvedených kategorií osobních údajů. Výčet údajů, který zde uvádíme, ale neznamená, že o každém společnost Webglobe zpracovává údaje v takovém rozsahu. Jde pouze o splnění informační povinnosti, s tím, že rozsah údajů je vždy ke konkrétnímu objednateli služeb individualizován, s výjimkou údajů, které společnosti Webglobe zákon ukládá zpracovávat.

1. Osobní identifikační a kontaktní údaje

Tyto údaje jsou zpracovávány mimo jiné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • datum narození
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • identifikační údaje zástupce objednatele nebo kontaktní osoby, kterou objednatel určí
 • identifikační údaje plátce vyúčtování
 • bankovní spojení
 • podpis
 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • adresy na sociální sítě

2. Údaje o odebíraných službách a jejich využívání

 • druh a specifikace poskytované služby
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • zákaznický segment

3. Provozní údaje a lokalizační údaje

 • adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)
 • typ přístupu k internetu

4. Údaje z komunikace mezi vámi a společností Webglobe

Jedná se o zápisy osobní komunikace nebo jiný přímý kontakt s vámi, písemnou a elektronickou nebo chatovou komunikaci a záznamy telefonických hovorů, spojených především s vašimi dotazy na naše služby, reklamacemi služeb atd. V této souvislosti upozorňujeme, že telefonické hovory mohou být nahrávány či monitorovány za účelem zvyšování kvality služeb. O případném nahrávání či monitorování budete vždy řádně informováni. Případné zpracování vašich osobních údajů (v případě nahrávání hovorů) pro účely zvyšování kvality služeb bude vždy prováděno z titulu oprávněného zájmu naší společnosti a bude vždy pečlivě posouzeno, zda nemůže dojít k nepřiměřenému zásahu do vašich práv a svobod. Samozřejmě budete mít též vždy možnost se proti takovému zpracování údajů ohradit, a to vznesením námitky proti zpracování osobních údajů.

5. Údaje zpracovávané pro obchodní a související účely

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Webglobe, ale jejich zpracování nám umožní zlepšovat služby, zaměřit se na to, co vás opravdu zajímá, a případně vás informovat o nabídkách, které pro vás mohou být výhodné či zajímavé. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu, resp. z titulu oprávněného zájmu společnosti Webglobe a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu, resp. po dobu trvání oprávněného zájmu nebo do vznesení námitky proti takovému zpracování. Jedná se zejména o:

 • údaje o využívání služeb za účelem zasílání našich obchodním sdělení (zpracováváme je pouze do okamžiku, kdy vznesete námitku proti zasílání obchodních sdělení, která zasíláme z titulu oprávněného zájmu společnosti
  Webglobe)
 • údaje získané marketingovými průzkumy (tyto údaje můžeme zpracovávat
  pouze tehdy, pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů
  pro obchodní účely)
 • kontaktní údaje v případě, že dosud nejste našimi zákazníky (zpracováváme
  je na základě souhlasu s marketingovým oslovením)
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Webglobe získané z cookie v případě povolení cookie ve vašem webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu našich internetových stránek, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely resp. souhlasu s marketingovým oslovením, budou moci být tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

ÚČEL, PRÁVNÍ DŮVOD A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro rozsah zpracování vašich osobních údajů je rozhodující účel jejich zpracování. Zatímco pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo na základě zákona (tedy bez vašeho souhlasu), v případě jiných účelů vás musíme nejprve požádat o souhlas.

1. Kdy vás nemusíme požádat o souhlas

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy a plnění zákonných povinností společnosti Webglobe je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům vám nemůžeme služby poskytovat, a proto ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme váš souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností tedy nelze odmítnout. Kromě toho můžeme vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu zpracovávat také v případě, že k tomu máme dostatečný oprávněný zájem.
Zde je přehled těch nejdůležitějších účelů, k nimž není potřeba váš souhlas:

 • poskytování služeb specifikovaných ve smlouvě (plnění smlouvy)
 • naplnění vzájemné spolupráce se zákazníky, kteří jsou partnery, v případě účasti na provizním programu Webglobe (plnění smlouvy)
 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
 • výměna údajů mezi společností Webglobe jako správcem a dalšími správci pro zajištění propojení a přístupu k objednaným službám (plnění smlouvy)
 • vnitřní administrativní potřeby skupiny Webglobe, a.s. (oprávněný zájem)
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem či partnerem a ostatní související spory (oprávněný zájem)
 • nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou (oprávněný zájem)
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Webglobe (oprávněný zájem společnosti)
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti)
 • evidence zneužívání internetové sítě (oprávněný zájem společnosti)

Pokud si u nás již alespoň jednou objednáte některou z našich služeb a stanete se tak naším zákazníkem, můžeme vám z titulu oprávněného zájmu společnosti Webglobe zasílat taková obchodní sdělení, která se týkají výhradně našich produktů a služeb, obdobných těm, které jste si objednali. Ani v tomto případě tedy nepotřebujeme váš předchozí souhlas, ale – na rozdíl od shora uvedených účelů – můžete kdykoliv po uzavření smlouvy říct, že nechcete být nadále adresátem těchto obchodní sdělení. V takovém případě jsme povinni vaše rozhodnutí akceptovat bez toho, aby to mělo jakýkoliv vliv na poskytované služby.

Osobní údaje pro uvedené činnosti zpracováváme v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté vaše osobní údaje buď vymažeme nebo anonymizujeme.

Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje:

a. méně než 1 rok

 • pokud nejste naším zákazníkem, ale jednal jste s námi o uzavření smlouvy, ke kterému nakonec nedošlo, jsme oprávněni zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje ještě po dobu 3 měsíců od předmětného jednání
 • může se stát, že napadnete námi vyhotovené vyúčtování služby reklamací a pro tento účel zpracováváme údaje o poskytnuté službě po dobu maximálně 6 měsíců od jejího poskytnutí, pokud není potřeba doba delší. Dále jsme oprávněni zpracovávat provozní údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána.

b. maximálně 4 roky

 • pokud s námi ukončíte smlouvu, tak v případě, že máte splněny veškeré své závazky vůči nám, můžeme zpracovávat v zákaznické databázi vaše základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z naší vzájemné komunikace po dobu 4 let ode dne ukončení vaší poslední smlouvy se společností Webglobe.

c. maximálně 10 let

 • Ustanovení § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nám ukládá povinnost archivovat veškeré faktury vystavené společností Webglobe po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i veškeré smlouvy, týkající se poskytování služeb a další smluvní dokumenty.

2. Kdy vás nemusíme požádat o souhlas

 • Zpracovávání osobních údajů se souhlasem pro obchodní účely
  Společnost Webglobe necítí v současné době potřebu zařazovat vás do různých marketingových průzkumů či zasílat vám obchodní sdělení třetích stran, pro která by bylo nutné vyžadovat od vás souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. Pokud se v budoucnu přeci jen k tomuto kroku rozhodneme, najdete ve svém uživatelském účtu příslušné políčko, které budete moci zaškrtnout a tím nám udělit svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro obchodní účely. Takto udělený souhlas budete moci kdykoliv odvolat a toto odvolání nebude mít vliv na kvalitu či rozsah poskytovaných služeb. Odvolání souhlasu provedete opět ve svém uživatelském účtu nebo budete moci využít odkazu přímo v zaslaném obchodním sdělení. Váš souhlas zůstane v platnosti po dobu využívání produktů a služeb společnosti Webglobe a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. Pro obchodní účely budeme moci na základě vašeho souhlasu zpracovávat osobní údaje uvedené v první kapitole tohoto Prohlášení (Osobní údaj), s výjimkou podpisu a to po dobu, po kterou je společnost Webglobe oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení

smlouvy na služby poskytované společností Webglobe, pokud svůj souhlas dříve neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů ze strany Webglobe pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s tímto Prohlášením.

 • Zpracovávání údajů subjektů údajů, kteří udělili souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu (nejste naším zákazníkem)
  Pokud nejste naším zákazníkem, ale udělili jste nám souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracováváme s vaším souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jste nám dali k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů společnosti Webglobe. Pokud jste nám tento souhlas udělili prostřednictvím našich internetových stránek, zpracováváme společně s těmito kontakty také údaje z cookie společnosti Webglobe, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, pouze však tehdy, pokud máte cookie ve svém webovém prohlížeči povoleny.

 • Zpracovávání cookie z internetových stránek provozovaných společností Webglobe
  V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny „cookie“, zpracováváme o vás záznamy chování z cookie umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Webglobe, a to pro účely zajištění lepšího provozu těchto internetových stránek a pro účely internetové reklamy společnosti Webglobe.

SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Vy jako náš zákazník

Informace týkající se vašich osobních údajů vám sdělujeme vždy až poté, co dostatečně ověříme vaši identitu, zpravidla pomocí zákaznického hesla. Prostřednictvím tohoto hesla máte přístup i do svého uživatelského účtu, ze kterého můžete své osobní údaje dále spravovat. V případě, že své heslo zapomenete, existují dokumentované alternativní postupy, jak vás můžeme věrohodně ověřit.

2. Zaměstnanci společnosti Webglobe

Ne každý náš zaměstnanec má přístup k vašich osobním údajům, které zpracováváme – naše závazné vnitřní předpisy jasně definují omezenou skupinu osob, která může s vašimi údaji nakládat (včetně shromažďování, zpracovávání případně dalšího předávání třetím stranám apod.). Vnitřní předpisy naší společnosti upravují proces výběru zpracovatelů, délku zpracování a jednotlivé kategorie osobních údajů, povinnost mlčenlivosti, pravidla bezpečnosti při nakládání s osobními údaji, atd. Opatření proti možnému neoprávněnému získání vašich osobních údajů třetí osobou jsme přijali ve třech vzájemně propojených úrovních, a to:

 • Právní opatření (např. revize a kontrola smluv mezi námi jako správcem vašich osobních údajů a zpracovateli, politika zpracování osobních údajů v naší společnosti, vypracování popř. revize stávajících směrnic a vnitřních firemních předpisů, doložky o mlčenlivosti pro zaměstnance apod.)
 • Organizační opatření (politika ochrany informací, pravidelné školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů, nastavení procesu pro řešení bezpečnostních incidentů s limitem 72 hodin, nastavení procesů pro řešení vašich dotazů apod.)
 • Technická opatření (systém pro sběr souhlasů, management přístupových práv k systému, logování dat – tedy „kdo, kdy, jde, jak, co a proč zpracoval“, informační bezpečnost, anonymizace dat apod.

3. Třetí osoby

Vaše osobní údaje resp. údaje o vašem účtu můžeme sdělovat třetím stranám pouze za podmínek stanovených právními předpisy České republiky a v souladu s Obchodními podmínkami, tímto Prohlášením a případně dalšími dokumenty, které si přímo s vámi dohodneme. Nikdy nepředáme vaše osobní údaje třetím stranám (s výjimkou těch, které jsou uvedeny níže), pokud:

 • nám k tomu nedáte svůj jednoznačný souhlas
 • to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte
 • tak nevyžaduje právní předpis
 • k tomu společnost Webglobe neopravňuje právní předpis.
  Vaše osobní údaje můžeme předat pouze následujícím subjektům:
 • Zpracovatelé, tj. subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje (např. externí zpracovatel účetní agendy, partner pro zasílání poštovních a balíkových zásilek apod.)
 • subjekty, jimž takové oprávnění vzniká na základě zákona (např. orgány státní správy) a které nás o předání vašich osobních údajů požádají zákonným způsobem, případně subjekty, kterým můžeme osobní údaje předat jako samostatným správcům, a kteří jsou samostatně odpovědní za takové zpracování.
  Pokud budeme vaše osobní údaje zpracovávat mimo Českou republiku prostřednictvím našeho partnera, budeme dodržovat veškeré právní předpisy a plnit veškeré povinnosti, které nám zákon ukládá.
  Příjemci vašich osobních údajů jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. zemích poskytujících odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných rozhodnutí Evropské komise.

SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemcem se rozumí každá osoba, které jsou vaše osobní údaje zpřístupněny, a to buď:

 • na základě či v souladu se zákonem
 • na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (příjemce - zpracovatel).

Při plnění svých závazků a povinností ze smluv využíváme i služby třetích stran. Jestliže tyto třetí strany zpracovávají osobní údaje, které jsme jim předali, jsou v postavení příjemců – zpracovatelů a vždy zpracovávají námi předané osobní údaje pouze v rámci pokynů, které jim udělíme a nesmí je využít k jinému účelu. Typicky se jedná o obchodní zastoupení, vedení účetní agendy, činnost různých poradců atd. Dané subjekty si vždy pečlivě vybíráme, posuzujeme, do jaké míry jsou schopni chránit předané osobní údaje, a s každým z nich uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které zpracovateli jasně definujeme povinnosti k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Zpracovatele vašich osobních údajů jsme rozdělili do těchto taxativně vymezených kategorií:

 • Administrativní a technická podpora
 • Poskytování služeb elektronických komunikací
 • Poskytování poštovních a zásilkových služeb
 • Poskytování IT služeb
 • Poskytování účetních, daňových a právních služeb včetně poradenské činnosti a činnosti auditorů
 • Poskytování služeb v oblasti marketingu a obchodní činnosti
 • Vymáhání pohledávek

V souladu s příslušnými právními předpisy jsme oprávněni nebo přímo, bez Vašeho souhlasu, povinni předávat vaše osobní údaje:

 • správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou
 • dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy
 • v souladu s našimi oprávněnými zájmy též jiným subjektům patřícím do skupiny Webglobe, s.r.o. pro vnitřní administrativní potřeby skupiny Webglobe, s.r.o. se rozumí společnost Webglobe, s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, Česká republika, IČO 26159708 , a všechny osoby přímo nebo nepřímo ovládané touto společností.

JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Webglobe zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, přičemž vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje shromažďujeme v případě:

 • nákupu produktu nebo služby
 • registrace pro určitý produkt či službu
 • objednávky informačních materiálů, prospektů apod.
 • dotazů o produktech či službách či jiné žádosti o poskytnutí informace
 • užívání našich produktů a služeb
 • návštěvy internetových stránek provozovaných společnosti Webglobe

Kromě shora uvedeného můžeme vaše údaje shromažďovat i formou tzv. nepřímého sběru, například z obchodního rejstříku či jiného seznamu podnikatelů, z dlužnických registrů apod., vždy v souladu s platnými právními předpisy a pouze v nezbytném rozsahu.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Z obchodních sdělení, která vám zasíláme, vždy poznáte, že jejich odesílatelem je společnost Webglobe. Pokud jste naším zákazníkem, obchodní sdělení vám zasíláme na kontakty uvedené ve vašem uživatelském účtu na základě oprávněného zájmu společnosti Webglobe, a to jen do doby než proti tomu vznesete námitku. Pokud nejste naším zákazníkem, obchodní sdělení vám můžeme zaslat pouze na základě předem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové oslovení. Pokud se v budoucnu rozhodneme pro zasílání obchodních sdělení třetích stran, předem vás požádáme o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je vždy možné prostřednictvím odkazu odmítnout zasílání těchto sdělení. Pokud jste naším zákazníkem, můžete svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vyslovit také přímo ve svém uživatelském účtu.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PASIVNÍ PRÁVO

Máte právo být informováni o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování vašich osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě se jedná o vaše pasivní právo, jelikož aktivitu vůči vám musíme vyvinout my jako správce vašich osobních údajů – i bez vašeho podnětu vám musíme požadované informace tak, jak jsou stanoveny zákonem, poskytnout, resp. zpřístupnit. Činíme tak zejména prostřednictvím tohoto Prohlášení.

AKTIVNÍ PRÁVA

Mezi práva, která jsou založena především na vaší aktivitě (žádosti), patří
zejména:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Na základě vaší žádosti vám poskytneme:

 • potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje
 • zejména informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, apod.
 • kopii osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za poskytnutí informace po vás můžeme požadovat přiměřenou úhradu
  nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, pouze však v případě, že jsme vám totožnou informaci již alespoň dvakrát prokazatelně sdělili a vaše žádost se jeví jako zjevně nedůvodná či nepřiměřená. Zjevnou nedůvodnost musíme doložit. Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese společnosti Webglobe za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Může se stát, že vaše osobní údaje, které shromažďujeme a dále zpracováváme, jsou nepřesné. Jako náš zákazník máte povinnost oznamovat společnosti Webglobe změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Obdobně vyžadujeme vaši součinnost tehdy, pokud při zpracovávání zjistíme nepřesnost ve vašich osobních údajích. Zavazujeme se provést opravu vašich osobních údajů co nejdříve resp. dle dostupných technických možností. Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese společnosti Webglobe za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

3. Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Pokud si nepřejete, abychom nadále zpracovávali vaše osobní údaje, můžete nás požádat o jejich trvalý výmaz – jsme povinni vašemu požadavku vyhovět, pokud neprokážeme, že existují oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů (např. pokud jste stále naším zákazníkem, pokud ještě neuplynula 10ti letá zákonná lhůta pro archivaci faktur, nemůžeme vaše osobní údaje vymazat z účetní databáze). V okamžiku, kdy vaše osobní údaje již nejsou potřeba k účelu, po nějž byly shromážděny a dále zpracovávány, zajistíme díky nastaveným mechanismům jejich výmaz či anonymizaci. Jestliže se domníváte, že dosud nedošlo k výmazu vašich osobních údajů, obraťte se na nás písemně na adresu sídla společnosti Webglobe.

4. Právo na omezení zpracování

Dokud se nevyřeší váš podnět nebo námitka proti zpracování osobních údajů, kterou jste nám adresovali, máte právo na omezení zpracování.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Pokud dojde k opravě, výmazu či omezení zpracování vašich osobních údajů, oznamujeme tuto skutečnost jednotlivým příjemcům, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud nás o to požádáte, informujeme vás o těchto příjemcích. Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese společnosti Webglobe.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Jestliže nám v souvislosti s poskytováním služeb na základě smluvního vztahu nebo v případě udělení souhlasu poskytnete osobní údaje, které jsou dále v naší společnosti zpracovávány automatizovaně, máte právo od nás získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu tak, abyste je mohli předat jinému správci. Pokud to bude technicky realizovatelné, můžeme tyto údaje předat i přímo vámi určenému správci a to v případě, že bude řádně a jednoznačně určena osoba, která bude za příslušného správce jednat a jejíž totožnost budeme moci bezpečně ověřit. Vyhrazujeme si však právo vaší žádosti nevyhovět a to tehdy, pokud by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob. Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese společnosti Webglobe za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu společnosti Webglobe, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Jestliže neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů na základě vznesené námitky ukončit bez zbytečného odkladu. Námitku nám můžete zaslat písemně na adresu sídla společnosti Webglobe.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud bychom se rozhodli, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro obchodní účely a vy byste nám k tomu dali souhlas, můžete jej kdykoliv poté odvolat a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle – v našem případě tedy buď přímo ve vašem uživatelském účtu, nebo – v případě zaslaného obchodního sdělení – taktéž kliknutím na odkaz v těle takovéto zprávy. Jestliže jste nám udělili souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, můžete jej kdykoliv odvolat buď telefonicky nebo zasláním mailu na helpdesk@webglobe.cz. Jestliže si nadále nepřejete, aby docházelo ke zpracování údajů z cookie, postačí nastavit váš webový prohlížeč tak, aby byly cookie napříště zakázány. Bližší informace týkající se souborů Cookie a Google Analytics jsou k dispozici kliknutím na informační lištu, dostupnou z úvodní www stránky společnosti Webglobe.

9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem jakéhokoliv rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotklo. Společnost Webglobe prohlašuje, že zásadně neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro vás jako subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Kdykoliv můžete využít svého práva obrátit se se svým dotazem, stížností či podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Od 1.1.2021 je k dispozici tento kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení:
Webglobe, s.r.o., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Pobřežní 620/3, Praha 8 PSČ 186 00 nebo e-mail:helpdesk@webglobe.cz
Toto Prohlášení je platné dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách provozovaných společností Webglobe a účinné dnem 1.9.2021.